Handelsbetingelser

Følgende vilkår gælder for alle ydelser og produkter, der bliver solgt og leveret gennem Visual-Fix, og andre hjemmesider, der administreres af Visual-Fix. Handelsbetingelserne gælder for enhver opgave, Visual-Fix påtager sig.

Din adgang til og brug af hjemmesiden udgør samtykke til at være bundet af disse betingelser, som etablerer et kontraktforhold mellem dig og Visual-Fix. Hvis du ikke giver samtykke til vilkårene, må du ikke tage adgang til eller bruge hjemmesiden. Visual-Fix kan øjeblikkeligt opsige disse vilkår. Visual-Fix kan ophøre med at tilbyde eller nægte adgang til platformen på et hvilket som helst tidspunkt af enhver grund.

Visual-Fix kan fra en tid til anden ændre vilkårene. Ændringerne i vilkårene vil træde i kraft, efter Visual-Fix slår sådanne opdaterede vilkår op på rette sted. Din fortsatte adgang til eller brug af hjemmeside efter sådanne opslag udgør samtykke til at være bundet af de ændrede vilkår.

Generelle oplysninger

Visual-Fix
CVR: 41809620
Adresse: Vendsysselgade 22, 2 tv, 9000 Aalborg
E-mail.: info@visual-fix.com
Tlf.:  +45 31 85 88 10

Betalinger:

Alle priser er angivet i DKK og opkræves i DKK ved betaling. Hvis der ønskes faktura i EUR, RON, USD eller andre valutaer, bedes du kontakte os direkte.

Vi accepterer Visa, Visa Dankort, Dankort og MasterCard.

Abonnement

Betaling for abonnement sker ved, at der i første omgang opkræves betaling, når abonnementet er oprettet og derefter trækkes en månedlig betaling den første i hver måned, så længe der er tale om et aktivt abonnement. 

Ændringer af abonnementets pris påvirker kun nye medlemmer. Eksisterende medlemmer beholder den standard pris pakken har haft på tilmeldingens tidspunkt.

Find dit Visual-Fix abonnement nedenfor. 

Kickstarter til 299 DKK. / pr. måned ex. moms

Nogle af fordelene ved denne abonnementspakke er, at der blandt andet er mulighed for at få udarbejdet en hjemmeside fra bunden (baseret på en template i wordpress) og herudover opnår kunden 5 % rabat på timeprisen.
Der optjenes 5 VFC om måneden.

Hosting, vedligeholdelse og ejerskab af hjemmesiderne udarbejdet indenfor Kickstarter pakken kan overdrages til kunden efter særlig aftale. I denne tilfælde bedes I kontakte os direkte.

Sølv til 499 DKK. / pr. måned ex. moms

Denne abonnementspakke indeholder blandt andet tre timers gratis design hver måneden samt opnår kunden 10 % rabat på timeprisen. Der optjenes 10 VFC om måneden. Giver adgang til 1 kategori af fordele.

Guld til 699 DKK. / pr. måned ex. moms

Denne abonnementspakke indeholder blandt andet fire timers gratis design hver måneden samt opnår kunden 15 % rabat på timeprisen. Der optjenes 15 VFC om måneden. Giver adgang til 2 kategorier af fordele.

Platin til 999 DKK. / pr. måned ex. moms

Denne abonnementspakke indeholder blandt andet fem timers gratis design hver måneden samt opnår kunden 20 % rabat på timeprisen. Der optjenes 20 VFC om måneden. Giver adgang til 4 kategorier af fordele.

Visual-Fix Coins

VFC kan bruges til at få rabatter på ydelser leveret af Visual-Fix. Kategorierne VFC kan bruges på, inkluderer men er ikke begrænset til: Grafisk design, Digital design, Fotografi, Videoproduktion, Bog design.

VFC kan ikke udbetales i kontanter eller overføres til kundens konto. VFC må kun bruges på ydelser leveret af Visual-Fix.

Ydelser outsourcet af Visual-Fix til andre virksomheder, kan ikke betales med VFC.

VFC kan ikke benyttes til at betale for medlemskabet.

1 VFC har en værdi tilsvarende 10 DKK. At bruge 1 VFC betyder at trække 10 DKK fra den endelig beløb der skal faktureres for en opgave.

Opsigelse
Du kan til enhver tid opsige dit abonnement ved at kontakte os pr. telefon eller e-mail, dog senest 8 dage før den næste trækning. Den opsigelsesvarsel er 1 måned til udgangen af en måned (løbende måned + 1 måned).

Obs. ved at opsige abonnementet, blive alle de optjente fordele (f.eks. VFC) mistet.

Pause

Abonnementet kan sættes på pause. I denne tilfælde beholdes fordelene indtil abonnementet genopstartes. Der bliver  ikke optjent yderligere fordele i pauseperioden.  I kan til enhver tid sætte jeres abonnement på pause ved at kontakte os pr. telefon eller e-mail.

Fakturering – unikke projekter

Betaling sker i DKK og i følgende rater:
Rate 1: ved ordreafgivelse betales 25 % af ordresummen.
Rate 2: midt i processen betales 25 % af ordresummen.
Rate 3: efter aflevering af det købte produkt betales 50 % af ordresummen.

Den gældende pris er den, som på dagen for bestillingen er angivet på det pågældende produkt. Alle priser er eksklusiv moms. Vores priser er i overensstemmelse med den aftalte pris og de lovede ydelser. Baseret på de faktiske arbejdstimer, der er brugt til at gennemføre projektet, kan der evt. forekomme yderligere gebyrer, der faktureres oveni den oprindelig aftalt pris. Delvis fakturaer kan sendes under projektets udvikling, hvis dette aftales af parterne.

Forfaldsdatoen for betalingen vises på fakturaen.

Ved forsinket betaling eller manglende betaling vil der være et gebyr på 100 DKK for hver rykker der afsendes efter fakturaens forfaldsdato. Der beregnes renter ved manglende betaling, i overenskomst med renteloven.

Hos Visual-Fix sker alle fakturabetalinger via bankoverførsel, medmindre andet er skriftligt aftalt.

Visual-Fix kræver en forudbetaling efter denne handelsbetingelse er accepteret, og inden arbejdet sættes i gang. Beløbet bliver specificeret i arbejdsbeskrivelsen.

Levering

Det aftalte produktet/ydelse leveres til den aftale dato.

Hvis produktet er forsinket for levering, vil vi Visual-Fix underrette kunden herom pr. e-mail.

Møder: 

  • Det første (uforpligtende) møde er gratis. Derefter, bliver møder faktureret til vores standard timepris, eller den timepris der blev aftalt i kontrakten. 
  • Mødet starter officielt, når vi forlader kontoret, og slutter når vi er tilbage på kontoret. 

Kommunikation:

Telefonopkald vedr. igangværende projekter faktureres til følgende priser:

  • Gratis op til 30 minutter pr. Mdr. 
  • Efter 30 min. faktureres der 795 DKK i timen, pr. påbegyndt time.

Markedsføring

Kunden godkender hermed at leverandøren (Visual-fix) må bruge kundens firmanavn og logo som reference på leverandørens hjemmeside eller på brochurer / flyers/banner i særlige situatoner (messer, foredrag, mv.) indenfor rimelighedens grænser. 

Leverandøren forbeholder sig rettighederne til at indsætte sin logo (Min: 60×16 px / Max: 220×57 px) med en link der fører til leverandørens hjemmeside, i produkterne der bliver leveret elektronisk (hjemmesider, mv.). Placeringen af logoen skal godkendes af kunden.

Fortrydelsesret

Visual-Fix fraskriver sig fortrydelsesretten, da vores produkter er speciel udviklet efter hvert enkelt kundes ønske og behov.

Ansvar & reklamation

Visual-Fix har afhjælpningsret såfremt der opstår fejl og mangler inden for de første 6 måneder efter produktets overgang til kunden. Kunden skal reklamere straks over fejl og mangler. 

Istandsættelse af problemer, der rapporteres mere end 6 måneder efter levering af produktet, vil blive faktureret til normale priser og kategoriseres som ekstra opgaver. Nye funktioner eller ændringer af eksisterende funktioner på produktet (heraf farve, tekst, designelementer, priser mv.) tæller ikke som problemer, men kategoriseres som ekstra opgaver. 

Reklamationsret finder ikke anvendelse, hvis manglen er opstået som følge af en fejlagtig brug af produktet eller anden skadeforvoldende adfærd.

Visual-Fix indestår alene for, at tjenesterne mv. fungerer i overensstemmelse med beskrivelsen i aftalegrundlaget.

Brug af tjenesten mv. sker på eget ansvar og for egen risiko, og Visual-Fix fraskriver sig ethvert ansvar i forbindelse med brugen af tjenesten mv. Tjenesten kan indeholde fejl, unøjagtigheder og lignende.

Visual-Fix fraskriver sig ethvert ansvar for skader og ethvert lidt af tab, som kunden måtte få i forbindelse med brugen af tjenesterne mv., herunder, men ikke begrænset til, tabte lønomkostninger til medarbejdere.

Visual-Fix eventuelle erstatningsansvar kan aldrig omfatte indirekte eller afledte tab af nogen art, herunder, men ikke begrænset til, driftstab, tabt avance, tabte besparelser, tab af data mv.

Visual-Fix kan ikke drages til ansvar for skader, som systemet måtte påføre EDB-udstyr eller andre data.

Kunden er selv ansvarlige for at foretage nødvendig sikkerhedskopiering af lagret arbejde og dokuemnter. Visual-Fix tager jævntligt backup, men ansvaret påhviler stadig kunden. Ved evt. nedbrud står Visual-Fix til rådighed til at forsøge at indlæse seneste back up, men det er ikke Visual-Fix ansvar, at genindlæse mistede dokumenter.

Force Majeure

Partnerne er fritaget for at opfylde deres kontraktlige forpligtelser og kan ikke holdes ansvarlige for manglende overholdelse af kontraktbetingelserne, hvis deres evne til at udføre deres ansvar og / eller forpligtelser er forringet af force majeure, som det er defineret af lokal lovgivning.

Den part, der påberåber force majeure, er forpligtet til at underrette den anden part om hindringen og sørge for at træffe alle mulige foranstaltninger for at begrænse konsekvenserne heraf.

Hvis begivenheden klassificeret som force majeure fortsætter i over 90 dage, har begge parter ret til at annullere kontrakten uden konsekvenser på den anden parts vegne og / eller uden at pålægge den anden part eventuelle skadesbegrænsningsgebyrer eller -tjenester.

Persondatapolitik

For at du kan indgå en aftale med os og handle på www.visual-fix.com, har vi brug for følgende oplysninger om dig: E-mail, telefonnummer, firmanavn, firmaadresse, CVR, betalingsoplysninger. Andre oplysninger kan findes nødvendige i visse tilfælde.

Behandlingen sker efter reglerne i vores Persondatapolitik.

Lovvalg og værneting

Enhver tvist der udspringer af dit køb gennem Visual-Fix samt på hjemmesiden eller heraf følgende tvister, herunder disse handelsbetingelers omfang eller gyldighed, er underlagt dansk ret og skal indbringes for Aalborg byret.

Klageadgang

Hvis du vil klage over dit køb, skal du rette henvendelse til info@visual-fix.com

Visual-Fix kan dog kræve tvisten afgjort ved voldgift i henhold til de til enhver tid gældende regler herom. Voldgiftsretten skal have sæde i Århus.

Har vi ikke fundet en løsning sammen, har du mulighed for at indgive en klage til Center for Klageløsning;

Nævnenes Hus
Toldboden 2
Viborg 8800

Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her: http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mailadresse info@visual-fix.com.