Handelsbetingelser

Følgende vilkår gælder for alle ydelser og produkter, der bliver solgt og leveret gennem Visual-Fix IVS (herefter kaldt ”Visual-Fix”), og andre hjemmesider, der administreres af Visual-Fix. Handelsbetingelserne gælder for enhver opgave, Visual-Fix påtager sig.

Din adgang til og brug af hjemmesiden udgør samtykke til at være bundet af disse betingelser, som etablerer et kontraktforhold mellem dig og Visual-Fix. Hvis du ikke giver samtykke til vilkårene, må du ikke tage adgang til eller bruge hjemmesiden. Visual-Fix kan øjeblikkeligt opsige disse vilkår. Visual-Fix kan ophøre med at tilbyde eller nægte adgang til platformen på et hvilket som helst tidspunkt af enhver grund.

Visual-Fix kan fra en tid til anden ændre vilkårene. Ændringerne i vilkårene vil træde i kraft, efter Visual-Fix slår sådanne opdaterede vilkår op på rette sted. Din fortsatte adgang til eller brug af hjemmeside efter sådanne opslag udgør samtykke til at være bundet af de ændrede vilkår.

Generelle oplysninger

Visual-Fix IVS
CVR.: 40098968
Adresse: C. A. Olesens Gade 4, 2., 9000 Aalborg
E-mail.: info@visual-fix.com
Tlf.: +45 93 39 94 00 / +45 31 85 88 10

Fakturering

Betaling sker i DKK og i følgende rater:
Rate 1: ved ordreafgivelse betales 25 % af ordresummen.
Rate 2: midt i processen betales 25 % af ordresummen.
Rate 3: efter aflevering af det købte produkt betales 50 % af ordresummen.

Den gældende pris er den, som på dagen for bestillingen er angivet på det pågældende produkt. Alle priser er eksklusiv moms. Vores priser er i overensstemmelse med den aftalte pris og de lovede ydelser. Baseret på de faktiske arbejdstimer, der er brugt til at gennemføre projektet, kan der evt. forekomme yderligere gebyrer, der faktureres oveni den oprindelig aftalt pris. Delvis fakturaer kan sendes under projektets udvikling, hvis dette aftales af parterne.

Forfaldsdatoen for betalingen vises på fakturaen.

Ved forsinket betaling eller manglende betaling vil der være et gebyr på 100 DKK for hver rykker der afsendes efter fakturaens forfaldsdato. Der beregnes renter ved manglende betaling, i overenskomst med renteloven.

Hos Visual-Fix sker alle betalinger via bankoverførsel, medmindre andet er skriftligt aftalt.

Visual-Fix kræver en forudbetaling efter denne handelsbetingelse er accepteret, og inden arbejdet sættes i gang. Beløbet bliver specificeret i arbejdsbeskrivelsen.

Levering

Det aftalte produktet/ydelse leveres til den aftale dato.

Hvis produktet er forsinket for levering, vil vi Visual-Fix underrette kunden herom pr. e-mail.

Fortrydelsesret

Visual-Fix fraskriver sig fortrydelsesretten, da vores produkter er speciel udviklet efter hvert enkelt kundes ønske og behov.

Ansvar & reklamation

Visual-Fix har afhjælpningsret såfremt der opstår fejl og mangler inden for de første 10 hverdage efter produktets overgang til kunden. Kunden skal reklamere straks over fejl og mangler. Istandsættelse af problemer, der rapporteres mere end 10 hverdage efter levering af produktet, vil blive faktureret til normale priser og kategoriseres som ekstra opgaver. Nye funktioner eller ændringer af eksisterende funktioner på produktet (heraf farve, tekst, designelementer, priser mv.) tæller ikke som problemer, men kategoriseres som ekstra opgaver.

Visual-Fix indestår alene for, at tjenesterne mv. fungerer i overensstemmelse med beskrivelsen i aftalegrundlaget.

Brug af tjenesten mv. sker på eget ansvar og for egen risiko, og Visual-Fix fraskriver sig ethvert ansvar i forbindelse med brugen af tjenesten mv. Tjenesten kan indeholde fejl, unøjagtigheder og lignende.

Visual-Fix fraskriver sig ethvert ansvar for skader og ethvert lidt af tab, som kunden måtte få i forbindelse med brugen af tjenesterne mv., herunder, men ikke begrænset til, tabte lønomkostninger til medarbejdere.

Visual-Fix eventuelle erstatningsansvar kan aldrig omfatte indirekte eller afledte tab af nogen art, herunder, men ikke begrænset til, driftstab, tabt avance, tabte besparelser, tab af data mv.

Visual-Fix kan ikke drages til ansvar for skader, som systemet måtte påføre EDB-udstyr eller andre data.

Force Majeure

Partnerne er fritaget for at opfylde deres kontraktlige forpligtelser og kan ikke holdes ansvarlige for manglende overholdelse af kontraktbetingelserne, hvis deres evne til at udføre deres ansvar og / eller forpligtelser er forringet af force majeure, som det er defineret af lokal lovgivning.

Den part, der påberåber force majeure, er forpligtet til at underrette den anden part om hindringen og sørge for at træffe alle mulige foranstaltninger for at begrænse konsekvenserne heraf.

Hvis begivenheden klassificeret som force majeure fortsætter i over 90 dage, har begge parter ret til at annullere kontrakten uden konsekvenser på den anden parts vegne og / eller uden at pålægge den anden part eventuelle skadesbegrænsningsgebyrer eller -tjenester.

Persondatapolitik

For at du kan indgå en aftale med os og handle på www.visual-fix.com, har vi brug for følgende oplysninger om dig: E-mail, telefonnummer, firmanavn, firmaadresse, CVR, betalingsoplysninger. Andre oplysninger kan findes nødvendige i visse tilfælde.

Behandlingen sker efter reglerne i vores Persondatapolitik.

Lovvalg og værneting

Enhver tvist der udspringer af dit køb gennem Visual-Fix samt på hjemmesiden eller heraf følgende tvister, herunder disse handelsbetingelers omfang eller gyldighed, er underlagt dansk ret og skal indbringes for Aalborg byret.

Klageadgang

Hvis du vil klage over dit køb, skal du rette henvendelse til info@visual-fix.com

Visual-Fix kan dog kræve tvisten afgjort ved voldgift i henhold til de til enhver tid gældende regler herom. Voldgiftsretten skal have sæde i Århus.

Har vi ikke fundet en løsning sammen, har du mulighed for at indgive en klage til Center for Klageløsning;

Nævnenes Hus
Toldboden 2
Viborg 8800

Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her: http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mailadresse info@visual-fix.com.